Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „1. sväté prijímanie 2024“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na propagačnej a reklamnej súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov propagačnej a reklamnej súťaže.
 

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „1. sväté prijímanie 2024“ je ADONAJ & PAULOV FAMILY s. r. o.  zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 54435/NAdresa: 951 91 Mankovce 175, IČO: 53 779 665DIČ: 2121493825 (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „1. sväté prijímanie 2024“ (ďalej len „Súťaž“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Organizátor.

II. Predmet a trvanie Súťaže

1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia predaja tovarov z ponuky organizátora

2. Súťaž sa uskutoční od 05.04.2024 do 09.04.2024 (ďalej len „doba trvania Súťaže“) na území Slovenskej republiky.

III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže

1. Do Súťaže je zaradený každý, kto:

a) Medzi 05.04.2024 a 09.04.2024 napíše komentár so odpoveďou na súťažnú otázku:
Aké bolo meno na prvej hre, ktorú sme na objednávku vyrobili?

b) splní ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte.

V prípade neplnoletého účastníka Súťaže všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v tomto Štatúte a spojené s účasťou v Súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca.

2. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba,

a) ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi alebo Reklamnému partnerovi, ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka

Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je osoba uvedená v písm. a) odseku, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu.

3. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je povinný doručiť písomne na adresu sídla Organizátora.

IV. Priebeh Súťaže

1. Súťažiacim sa stáva každý, kto počas trvania súťaže napíše odpoveď na súťažnú otázku – do komentára pod súťažný príspevok na našej Facebook stránke.

2. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Organizátor určí  (1) výhercu na základe správnej odpovede do troch dní od ukončenia súťaže. V prípade, že bude správnych odpovedí viac, tak Organizátor určí výhercu žrebovaním, tento výherca získa cenu uvedenú v článku V. tohto Štatútu a Organizátor vyžrebuje ešte dvoch náhradných výhercov.

4. Výsledky – výherca bude kontaktovaný do 3 pracovných dní od vyžrebovania za predpokladu úspešného kontaktovania výhercu a udelenia súhlasu výhercu na toto zverejnenie v súlade s článkom VI. tohto Štatútu.

V. Ceny pre výhercov

1. Organizátor venoval do súťaže cenu "Vlastná vedomostná HRA k 1. sv. prijímaniu – S menom a dátumom" (podľa vlastného výberu pre chlapca či dievča) v hodnote 25€ (ďalej len „výhra“).

2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr 1 pracovný deň pred dňom žrebovania výhercov, a to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude uverejnené na stránke súťaže adonaj.sk/sutaz-hra-prijimanie-2024

VI. Odovzdanie výhry

1. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.

2. Výherca Súťaže bude za účelom odovzdania výhry kontaktovaný Organizátorom.

3. Za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercu vyžiadať si od výhercu Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), e-mail, telefónne číslo, adresa pre doručenie výhry. Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, prezývka (ak má), email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry, alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom do troch (3) dní od skončenia Súťaže, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu. Poskytnutie a potvrdenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech náhradného výhercu. Osobné údaje výhercov budú Organizátorom spracúvané po dobu trvania Súťaže. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom odovzdania výhry a súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, začiatočné písmeno priezviska a obec na účely uverejnenia mena výhercu na oficiálnej fanstránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/adonaj.sk v časti venovanej Súťaži. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

4. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

5. Každý výherca má právo odmietnuť výhru. Ak výherca odmietne výhru, Organizátor bude postupovať rovnako, ako keby nebola poskytnutá adekvátna súčinnosť zo strany výhercu a výhra prepadne v prospech náhradného výhercu.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na oficiálnej stránke súťaže adonaj.sk/sutaz-hra-prijimanie-2024  alebo na fanstránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/adonaj.sk .

3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:

a) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;

b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;

c) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;

d) nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry;

e) odovzdanie výhercovi inej výhry, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.

4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor alebo Reklamný partner nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek iné ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.

5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom a zároveň poskytuje Organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prezývka (ak má), email, kontaktné telefónne číslo a adresa na účely organizovania tejto Súťaže, zverejnenie výsledkov a pre doručenie výhry. Súťažiaci, ktorý sa stal výhercom Súťaže, berie na vedomie a súhlasí, že prípadný telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmto Štatútom môže byť Organizátorom alebo Reklamným partnerom nahrávaný na účely preukázania poskytnutia súčinnosti zo strany výhercu. Poskytnutie a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, avšak jeho neudelenie, resp. neposkytnutie sa považuje za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru.

6. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania resp. nebudú predmetom profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín.

7. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom.

8. V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

9. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať písomne:

ADONAJ & PAULOV FAMILY s. r. o.  zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 54435/N, Adresa: 951 91 Mankovce 175, IČO: 53 779 665, DIČ: 2121493825 (ďalej len „Organizátor“)  Mailová adresa: podpora@adonaj.sk

10. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je súťažiaci, resp. výherca oprávnený kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti Organizátorovi. Odvolanie súhlasu možno uskutočniť písomne na adrese uvedenej v bode 9. tohto článku. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa považuje za neposkytnutie požadovanej súčinnosti zo strany súťažiaceho a za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru.

11. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo na oficiálnej stránke súťaže adonaj.sk/sutaz-hra-prijimanie-2024

Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Vydané v Mankovciach dňa 05.04.2024