VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

www.adonaj.sk

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

– Komu: ADONAJ & PAULOV FAMILY s. r. o., Mankovce 175, Mankovce 951 91, Slovenská republika

 

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí tohto produktu: ..............

 

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

– Dátum ..............

 

* Nehodiace sa prečiarknite