Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho,
ktorý si nás zamiloval. (Rim 8,37)

O čo ide?

Pridajte sa aj Vy k modlitbovej výzve!

Spoločne spojme sily v modlitbe za uzdravenie našich rodín a blízkych…

“Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene,
tam som ja medzi nimi.” (Mt 18, 20)

…každý večer o 20 hodine.

Spojme sa v modlitbe ako jedna rodina, akoukoľvek formou modlitby.

Pod ochranou Najvyššieho

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, 1
povie Pánovi: “Ty si moje útočište a pevnosť moja;
v tebe mám dôveru, Bože môj.” 2
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. 3
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom, 4
nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, 5
ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy,
čo pustoší na poludnie. 6
I keď po tvojom boku padnú tisíce
a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. 7
Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš,
ako sa odpláca hriešnikom. 8

9 Lebo tvojím útočišťom je Pán,
za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
10 Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu
sa nepriblíži pohroma,
11 lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
12 Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.
13 Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš.
14 Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
15 Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším
a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.
16 Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.
Žalm 91

POD OCHRANOU PATRÓNKY SLOVENSKA

Modlitba k SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým ochotne otváraš svoju materinskú náruč, čo sa k Tebe utiekajú, prosíme Ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, Tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa, a tiež pre bolesti Tvojho materinského srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo, ochraňuj naše rodiny, posilňuj lásku i úctu k životu. Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj.

Naša dobrá Matka, chráň našu slovenskú krajinu a nás, ktorí sa ti oddávame telom i dušou, zostaň s nami, aby sme ťa mohli chváliť a velebiť na veky vekov.

„Najsvätejšia Panna, Matka Božia a Matka Cirkvi, zasväcujeme dnes našu rodinu tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. S tvojou pomocou sa zverujeme a zasväcujeme Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, aby sme s tebou a s ním boli v Duchu Svätom úplne a navždy zverení a zasvätení vôli nebeského Otca.“

Odporúčame každý deň sa spolu ako rodina pomodliť aspoň desiatok ruženca alebo pre tých, ktorí neboli zvyknutí sa spolu modliť, na začiatok aspoň 1x Zdravas Mária.

Môj Bože, tento chorý, ktorého ti predostierame Ťa v našom mene prišiel prosiť o to, čo sa mu javí ako najdôležitejšie: to, čo si praje a považuje pre seba za najdôležitejšie. Ty však Pane, vlož mu do srdca tieto slová: „Dôležité je, aby bola zdravá duša!“ Pane, vo všetkom nech sa naplní Tvoja svätá vôľa! Ak chceš, nech sa uzdraví. Ak je to však Tvoja svätá vôľa, potom, nech nesie ďalej svoj kríž, no prosím dodaj mu však silu zvládnuť toto obdobie skúšky. Prosím Ťa aj za nás, ktorí sa modlíme: „Očisti naše srdcia, aby sme boli hodní toho, aby si skrze nás rozdával svoje sväté milosti.“ Ochraňuj tohto chorého a uľahčuj mu bolesti. Nech sa na ňom naplní tvoje svätá vôľa a nech sa v ňom prejaví tvoja Božská láska. (pomodlíme sa 3x Sláva Otcu).

Sláva Otcu, Synu i Duchu svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždy i na veky vekov, Amen.

„Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.““ (Mt 8, 16-17)

Ježišu, uzdrav mi telo. Hľa, tu som pred tebou so svojimi fyzickými bolesťami a nebezpečenstvom, ktoré hrozí môjmu telu. Vylieč ma z chorôb, ktoré teraz pôsobia na môj organizmus. (Spomeň vlastnú chorobu!)

Ochráň ma pred každou chorobou! Ak je tvojou vôľou, aby som niesol kríž choroby, potom tento kríž prijímam a prosím ťa o milosť, aby som ho niesol s láskou! Ježišu, teraz ťa prosím o uzdravenie členov mojej rodiny a príbuzných! (Tu spomeň ich mená!)

Ježišu, prosím ťa, ak je Otcovou vôľou, aby boli chorí, potom im daj sily, aby niesli s láskou svoje kríže! Uzdrav všetkých chorých na svete! Ochráň svet pred epidémiami a nevyliečiteľnými chorobami! Ježišu, vylieč nás jedným slovom zo všetkých chorôb, lebo ty si prišiel na to, aby si ich vzal na seba a
aby si nás spasil!

Nebeský Otče, vďaka ti, že si ma stvoril, že si ma cez svojho Syna vykúpil. Vďaka ti, že ma teraz cez neho uzdravuješ na tele i na duši. Nech sa požehnanie pokoja a lásky, zmierenia a dôvery vyleje na mňa, na moju rodinu, na celý svet a celú Cirkev. Nech naša Matka Mária vyprosí spolu s nami od tvojej otcovskej dobroty všetko, čo potrebujeme pre dušu i telo! Nech sa tak stane!

Amen!
(Slavko Barbarič)

Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe.

Prosíme Ťa, aby si ich neustále ochraňoval. Bože Otče, stráž život našich detí, zachovaj ich v zdraví, ochráň ich prosím ťa v tomto čase od tejto zlej hroziacej choroby.

Ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne rásť na Tvoju chválu a našu radosť. Ježišu Kriste, stráž vieru našich detí, daj aby boli Tebe verní a nedovoľ, aby zblúdili niekedy v živote z cesty k Tebe.

Duchu Svätý, udeľ našim deťom svetlo k povinnostiam a ukáž ako majú slúžiť Bohu a blížnemu. Daj im silu, prekonávať pokušenia a ťažkosti, ktoré ich v živote čakajú.

Bože podporuj nás rodičov, aby sme slovom pretvárali srdcia našich detí a svoje slová podopreli príkladom dobrého a nábožného života. Vzbudzuj a udržiavaj v nás ducha viery a daj, aby sme ťa spolu s našimi deťmi raz oslavovali v nebi.

Amen.

Svätý Gerard, prosím ťa, ty silný orodovník pred trónom Boha, vypočuj moju prosbu, s ktorou sa k tebe obraciam. Prihovor sa prosím za mňa u nášho Pána, ktorý ma požehnal a vďaka ktorému sa zrodil v mojom lone nový život. Prihovor sa prosím u nášho Boha za zdravie moje i dieťatka, ale aj za zdravie môjho manžela a našich blízkych, ty patrón rodín. Pomôž nám prosím zvlášť teraz v tomto zlom čase, s vrúcnou prosbou sa na teba obraciam, vypros nám milosť, aby nášmu ešte nenarodenému dieťaťku, nijako neublížila táto šíriaca sa choroba. Svätý Gerard, vypros v mojom mene u Boha všetko potrebné k šťastnému tehotenstvu a materstvu.

Ochraňuj mňa i dieťa v mojom lone od všetkého nebezpečenstva a dožič mi radovať sa z materstva. Daj, aby sme už onedlho mohli Bohu ďakovať za Jeho lásku v objatí s našimi deťmi. Ďakujem, že odovzdáš môj pozdrav aj nebeskej Matke, ktorú milujem. Svätý Gerard, oroduj za nás!

Amen!

Svätý Júda Tadeáš, príbuzný Ježiša Krista, slávny apoštol a mučeník, ty sa skvieš čnosťami a zázrakmi, si verným a rýchlym pomocníkom všetkých, ktorí ťa ctia a dôverujú v teba vo svojich trápeniach. Hľa, s dôverou prichádzam k tebe a s najväčšou vrúcnosťou ťa prosím, pomáhaj mi svojím mocným orodovaním v mojej úzkosti. Veď Pán Boh ti dal tú výhodu, že mimoriadne pomáhaš tým, čo sa už zriekli všetkej zemskej nádeje. Zhliadni na mňa z neba a pomáhaj mi v tomto mojom trápení.

Prosím ťa, neopusť ma v mojom biednom stave. Dokáž aj na mne, aké vzácne je u Boha tvoje orodovanie. Za tvoju pomoc budem ti po celý svoj život povďačný. Od tejto chvíle budem ťa ctiť ako svojho zvláštneho patróna a podľa možnosti rozširovať úctu k tebe.

Amen.

Bože môj, mám strach! Bojím sa o svoj život a zdravie seba a svojich milovaných. Viem, že robím veľa chýb a som hriešny človek, no viem aj to, že práve Ty ma neskutočne miluješ, vždy si sa o mňa staral a záleží ti na mne. Prosím ťa pomôž mi dôverovať ti viac vo všetkom, čo sa deje a čo sa ešte len stane. Nedokážem ti sám všetko odovzdať a zostať pokojný, hoci by som chcel. Som plný strachu a obáv,preto ťa prosím na orodovanie Panny Márie a sv. Jozefa pomôž mi, pomôž mojej slabosti! Bože prosím ťa uchráň môj život a zdravie, život a zdravie mojej rodiny, mojich milovaných. Naplň ma svojím pokojom a znič môj strach. Chcem ti úplne dôverovať a kráčať v živote s Tebou!

Ďakujem ti, že ma nikdy neopúšťaš a vždy budeš so mnou. Prosím ťa o toto všetko a to, čo ty uznáš za vhodné pre môj život, v mene tvojho syna, nášho Pána Ježiša Krista!

Amen.

Môj anjel strážca, tebe Boh podľa svojej veľkej dobroty nariadil starať sa o môj život, ty mi pomáhaš vo všetkých mojich potrebách a vždy stojíš pri mne.

Ďakujem ti za všetky dosiaľ preukázané dobrodenia. Vrúcne ťa prosím, ochranca môj, ochraňuj ma pred všetkými mojimi nepriateľmi, odvracaj odo mňa každú príležitosť na hriech a pomôž mi kráčať vždy po Božej ceste.

Zvlášť ťa prosím v tom čase strachu o ochranu môjho života a mojej rodiny pred všetkými chorobami. Prosím ťa ochraňuj ma, stoj pri mne vo dne v noci mocný anjel strážny.

Ďakujem že ma chrániš! Amen.

Ó, Ježišu,Ty sudca živých i mŕtvych, prijmi k sebe duše všetkých verných zomrelých, ktorých si trpkým umučením a smrťou na kríži vykúpil.

Pamätaj, Pane života a smrti, že ľudská prirodzenosť je slabá a krehká, že sme podobní prachu a popolu, ktorý vietor rozvieva sem-tam.

Ty si hriešnej, ale kajúcej Márii Magdaléne odpustil hriechy a lotra na kríži, prosiaceho o milosť, si vzal do radosti raja nebeského. Neopovrhni ani naším pokorným volaním, keď tu pred Tvojím pohľadom prosíme za všetkých verných zomrelých.

Vysloboď ich z múk očistca, daj im čím skôr blažené odpočinutie, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a sláviť a raz s Tvojimi vyvolenými s telom slávne z mŕtvych vstať k večnému životu.

Udeľ to, Pane Ježišu Kriste, ktorý s Otcom i s Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.